Villkor för användning av hemsidan

 

1. Användning av hemsidan. Välkommen till FirstDerm.com, en hemsida som ägs och drivs av iDoc24 Inc (”iDoc24”). iDoc24 levererar materialet på denna hemsida för endast informativa ändamål. Genom att tillträda och använda denna hemsida, samtycker du till att bindas av dessa Villkor för Användning och alla andra villkor och policys som kan visas på hemsidan. Läs dessa Villkor för Användning noggrant. Om du inte samtycker till något av Villkoren för Användning, får du inte använda hemsidan.

2. Rätt att ändra. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Villkor för Användning när som helst, med ikraftträdande vid tidpunkten för uppläggning. Din användning av hemsidan efter sådan ändring anses som en accept av ändringarna.

3. Åtkomst till hemsidan. iDoc24 kan stänga av eller avsluta din åtkomst till hemsida när som helst, av vilken anledning som helst eller av ingen särskild anledning. iDoc24 har rättigheten (men inte skyldigheten) att vägra åtkomst till hemsidan för vilken person eller organisation som helst, eller att hindra vilken person eller organisation som helst från att använda denna hemsida, när som helst, av vilken anledning som helst eller av ingen särskild anledning, efter vårt eget gottfinnande. Du bekräftar och intygar att du är minst 18 år och är rättsligt kapabel att samtycka till dessa Villkor för Användning och att använda hemsidan i enlighet med dessa Villkor för Användning. iDoc24 underhåller denna hemsida från kontor belägna i USA och framställer ingen utfästelse som att material som tillhandahålls på hemsidan är lämpliga eller tillgängliga för användning i andra områden. Om du kommer åt hemsidan från en plats utanför USA, gör du det på egen risk och är ansvarig för efterlevnaden av tillämplig lag där du befinner dig.

4. Din information. Samtlig information som du lägger upp eller på annat vis förser iDoc24 genom att använda hemsidan är sann och precis, inte missvisande och lämnad i god tro. Du samtycker till att någon information som du lämnar genom denna hemsida inte är allmänt konfidentiell och att iDoc24 får använda informationen som du lämnar genom hemsidan för att förbättra vår service och våra produkterbjudanden eller vår hemsida samt även för att lämna ytterligare information till dig om våra produkter och tjänster. Vi kan komma att använda sedvanliga internetteknologier, såsom ”cookies”, för att hantera informationen som vi mottar från dig, så som beskrivs nedan i avsnitt 9. iDoc24 kommer inte att dela, sälja eller på annat vis sprida någon information som kan identifiera dig personligen med tredje part för deras marknadsförande eller försäljande ändamål. I händelse av att vi levererar en produkt eller tjänst till dig, kan vi dela viss information med organisationer som arbetar med iDoc24 i syfte att fullgöra våra åtaganden att leverera sådana tjänster till dig.

5. Medicinsk information. Denna hemsida kan innehålla allmän information rörande diverse medicinska tillstånd och deras behandling. Sådan information levereras endast med informativa syften. Innehållet på denna hemsida är inte ämnad att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Innehållet rörande medicinska tillstånd och deras behandling är inte avsedd att utgöra ett substitut för råd som ges av en läkare eller annan kvalificerad vårdexpert. Du bör inte åsidosätta eller uppskjuta att söka medicinsk rådgivning baserat på något som visas på denna hemsida. OM DU UPPLEVER EN MEDICINSK NÖDSITUATION, SKA DU RINGA ”112” OMEDELBART. iDoc24 verkar inte med att lämna medicinsk eller motsvarande professionell tjänst eller rådgivning och informationen som lämnas är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning som erbjuds av en läkare. Du bör inte använda informationen som förmedlas häri för att diagnosticera hälsoproblem eller sjukdomar. DU BÖR INTE UPPFATTA DETTA INNEHÅLL SOM NÅGON GARANTI ELLER REKOMMENDATION FÖR BEHANDLING.

6. Upphovsrätt. Allt material som förmedlas på denna hemsida (inklusive bilder, text och utseende- och känsloattribut) är iDoc24:s och/eller dess licensgivares egendom och skyddas av upphovsrätts-, varumärkesrätts-, patent-, företagshemlighets-, och annan upphovsrättslig lagstiftning. iDoc24 förbehåller sig samtliga rättigheter i detta avseende. Att ta bort eller ändra upphovsrättsmeddelandet på något material som visas på denna hemsida är strikt förbjudet. Inget som förmedlas på denna hemsida ska uppfattas som beviljande av någon licens eller annan rättighet utan uttryckligt skriftligt godkännande av iDoc24.

7. Länkar till andra hemsidor. Denna hemsida kan innehålla länkar till tredjepartshemsidor. Dessa länkar är endast lämnade av bekvämlighetsskäl och inte som en endossering eller rekommendation av iDoc24 avseende innehållet på en sådan tredjepartshemsida eller som en indikation på något förhållande, sponsorskap eller endossering för eller av sådan tredjepartshemsida. Om du använder någon länk, lämnar du iDoc24-hemsidan. iDoc24 är inte ansvarigt för innehållet på länkade tredjepartshemsidor och framställer ingen utfästelse avseende integritetsskyddet, eller någon annan information eller produkt eller noggrannhet avseende materialet som återfinns på sådan tredjepartshemsida. Om du beslutar dig för att besöka någon av de tredjepartshemsidor som förknippas med denna hemsida, gör du så på egen risk.

8. Förbjuden användning. Du samtycker till att inte:

a. ladda upp eller överföra någon kommunikation eller något innehåll av något slag som bryter eller kränker någon parts rättigheter.

b. använda, ändra, sälja, överlåta eller överföra innehållet eller återskapa, visa, offentligt framföra, sprida, lägga upp, sända eller på annat sätt använda denna hemsida eller något av dess innehåll på något sätt för offentliga eller kommersiella ändamål.

c. dekonstruera nedmontera eller dekompilera någon mjukvara som ingår i innehållet.

d. använda denna hemsida för något ändamål i strid mot lokal, statlig, nationell eller internationell lagstiftning.

e. använda denna hemsida som ett medel för att sprida eller lägga upp marknadsföring eller annat oombett material till någon tredje part.

f. utge dig för att vara någon annan person eller organisation eller falskeligen uppge din identitet eller anslutning.

g. sprida virus eller annan skadlig datorkod.

h. inhämta eller på annat vis samla information om andra.

i. främja, uppmuntra eller utföra förtalande, kränkande, smädande, eller annars stötande beteende.

j. störa driften av denna hemsida.

k. kopiera eller sprida delar av denna hemsida oavsett medium.

9. Kakor och internettaggar. Vi samlar in och bearbetar information om ditt besök på denna hemsida, såsom sidorna du besöker, hemsidan du kom ifrån och några av sökningarna du utför. Sådan information används av oss som ett medel att förbättra innehållet på hemsidan och kompilera aggregerad statistik om individerna som använder hemsidan för interna, marknadsundersökande ändamål. Som ett led av detta, installerar vi kakor (cookies) som samlar användarens domännamn, din internetleverantör, ditt operativsystem samt datum och tid för ditt besök. En kaka är ett litet stycke information som skickas till din webbläsare och lagras på din dators hårddisk. Kakor skadar inte din dator. Du kan ställa in din webbläsare till att meddela dig när du mottar en kaka. Detta gör det möjligt för dig att besluta dig för om du vill acceptera den eller inte. Om du inte accepterar kakor kanske du inte kan använda all funktionalitet för din webbläsare på denna hemsida. Vi kan erhålla tjänster från utomstående part för att hjälpa oss samla och bearbeta information som samlas genom kakor. Vi kan även använda internettaggar (även kända som ”action tags”, ”web beacons”, ”single-pixel GIF’s”, ”clear GIF’s”, ”invisible GIF’s” och ”1-by-1 GIF’s”) och cookies på denna hemsida och kan distribuera dessa taggar/kakor genom en tredjepartsmarknadsföringspartner eller tjänsteleverantör för webbanalys som kan befinna sig eller lagra respektive information (inklusive din IP-adress) i ett annat land. Dessa taggar/cookies kan placeras både på nätannonser som för in användare till denna hemsida eller på olika sidor på hemsidan. Vi använder denna teknologi för att mäta besökarnas respons till hemsidan och effektiviteten på våra marknadsföringskampanjer (inklusive hur många gånger som en sida öppnas och vilken information som hämtas) liksom för att utvärdera din hemsida av denna hemsida. Vår tredjepartssamarbetspartner eller tjänsteleverantör av webbanalys kan komma att insamla data om besökare till vår och andra hemsidor eftersom dessa internettaggar/kakor kan ge upphov till rapporter avseende denna hemsidas aktivitet för och kan ge ytterligare tjänster som kan hänföras till användningen av denna hemsida och internet. De kan leverera sådan information till andra parter om ett legalt krav föreligger för att de ska göra så, eller om de kontrakterar andra parter att bearbeta informationen å deras vägnar. Om du önskar mer information om internettaggar och cookies som associeras med onlinemarknadsföring eller för att avslå tredje parts insamling av denna information, ber vi dig besöka Network Advertising Initiatives hemsida http://www.networkadvertising.org. (Vi är inte på något sätt anslutna till Network Advertising Initiative.)

10. Garanti. ÅTKOMST TILL HEMSIDAN OCH INFORMATIONEN SOM ÅTERFINNS DÄRI LEVERERAS I BEFINTLIG SKICK OCH EFTER TILLGÄNGLIGHET UTAN NÅGON GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD. IDOC24 GARANTERAR INTE RIKTIGHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN ELLER AKTUALITETEN AV MATERIALEN PÅ DENNA HEMSIDA OCH I STÖRSTA, I TILLÄMPLIG LAG, TILLÅTNA OMFATTNING, FRISKRIVER SIG IDOC24 FRÅN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGON UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR TITEL, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER ICKE-INTRÅNG, AVSEENDE NÅGON INFORMATION SOM ERHÅLLS GENOM HEMSIDAN. UTAN ATT BEGRÄNSA DET NYSS NÄMNDA, GARANTERAR IDOC24 INTE ATT ÅTKOMST TILL HEMSIDAN KAN SKE OAVBRUTET ELLER FELFRITT, ELLER ATT DEFEKTER, OM SÅDANA FÖREKOMMER, KOMMER ATT RÄTTAS TILL; IDOC24 TILLSTÄLLER INTE HELLER NÅGON UTFÄSTELSE AVSEENDE RIKTIGHETEN, PÅLITLIGHETEN, AKTUALITETEN, KVALITETEN, FULLSTÄNDIGHETEN, ANVÄNDBARHETEN, PRESTANDAN, SÄKERHETEN, LAGLIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV HEMSIDAN ELLER NÅGON DEL AV INFORMATIONEN DÄRI. DU SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV HEMSIDAN OCH DITT BEROENDE AV NÅGOT AV DESS INNEHÅLL SKER PÅ DIN EGEN RISK.

11. Ansvarsbegränsning. I HÄNDELSE AV NÅGOT PROBLEM MED HEMSIDAN ELLER DESS INNEHÅLL, SAMTYCKER DU TILL ATT DIN ENDA REMEDI ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA HEMSIDAN. IDOC24 ELLER DESS LICENSGIVARE, LICENSTAGARE ELLER LEVERANTÖR SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA PÅ NÅGOT SÄTT FÖR DIN ANVÄNDNING AV HEMSIDAN ELLER NÅGOT AV DESS INNEHÅLL INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGOT FEL ELLER FÖRSUMMELSE AVSEENDE NÅGOT INNEHÅLL, NÅGOT INTRÅNG AV NÅGOT INNEHÅLL AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER ELLER ANDRA RÄTTIGHETER SOM HÄRRÖR TILL TREDJE PART, ELLER FÖR NÅGON SKADA ELLER FÖRLUST SOM UPPSTÅR DIREKT ELLER INDIREKT FRÅN ANVÄNDNINGEN AV, OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA, ELLER SOM RESULTAT AV ANVÄNDNINGEN AV HEMSIDAN OCH NÅGON HEMSIDA SOM KOPPLAS TILL HEMSIDAN, ELLER MATERIALEN ELLER INFORMATIONEN SOM INGÅR PÅ NÅGON ELLER ALLA SÅDANA HEMSIDOR. UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER SKA IDOC24, DESS LICENSGIVARE, LICENSTAGARE ELLER LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR BESTRAFFANDE SKADESTÅND, AVSKRÄCKANDE, FÖLJDSKADOR, BISKADOR, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR (INKLUSIVE, UTAN INSKRÄNKNING, PERSONSKADOR, INKOMSTFÖRLUST, AFFÄRSAVBROTT, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANNAN DATA PÅ DIN DATOR ELLER ANNORLEDES) SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I ANSLUTNING TILL DIN ANVÄNDNING AV HEMSIDAN, VARE SIG UNDER MISSTANKE OM AVTALSBROTT, OAKTSAMHET, STRIKT ANSVAR, FÖRSUMMELSE ELLER ANNORLEDES, OAVSETT OM VI ELLER DE HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. DU FRISTÄLLER HÄRMED IDOC24 OCH HÅLLER IDOC24 OCH DESS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER FRIA FRÅN ANSVAR FÖR SAMTLIGA ANSPRÅK, KRAV OCH SKADESTÅND AV ALLA SLAG OCH SORTER (INKLUSIVE, UTAN INSKRÄNKNING, FAKTISKA SÄRSKILDA, SIDOSKADOR OCH FÖLJDSKADOR), KÄNDA OCH OKÄNDA, BEFARADE OCH OBEFARADE, DOLDA OCH UPPTÄCKTA, SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR KOPPLAT MED DIN ANVÄNDNING AV HEMSIDAN. DU AVSTÅR FRÅN NYTTJANDE AV BESTÄMMELSE I STATLIG ELLER LOKAL LAGSTIFTNING SOM BEGRÄNSAR ELLER FÖRBJUDER ETT ALLMÄNT FRISTÄLLANDE.

12. Tillämplig lag. Dessa Villkor för Användning och din användning av hemsidan ska omfattas av lagen i delstaten Kalifornien utan hänseende till dess bestämmelser om lagkonflikter. Alla rättsliga åtgärder eller förfaranden som hänförs till denna hemsida ska endast föras i federal eller delstatsdomstol i San Francisco, Kalifornien.

Datum för revision: 14 december 2013 (Generell översyn och uppdatering)

                                   15 september 2016

logo
1 (415) 234-4124
Fråga nu